ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE

„Soutěž s Manufakturou“

Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel akce „SOUTĚŽ S MANUFAKTUROU (dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce a právního vztahu mezi pořadatelem akce a účastníky akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplné znění pravidel akce bude k dispozici po celou dobu platnosti akce v kanceláři manažera obchodního centra, nacházející se v obchodním centru Atrium Palác Pardubice, Masarykovo náměstí 2799, Pardubice, PSČ 530 02, a na webových stránkách www.palacpardubice.cz.

Pořadatel akce

Pořadatel akce je společnost Atrium Palác Pardubice s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 034 58 059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231910 (dále jen „pořadatel“).

Termín a místo konání akce

Akce se bude konat v obchodním centru Palác Pardubice na adrese Masarykovo náměstí 2799, Pardubice, PSČ 530 02 (v textu též jen „obchodní centrum“) a na webových stránkách www.palacpardubice.cz, a to v termínu od 1. 7. do 15. 7. 2019 (v textu též jen „trvání akce“).

Princip akce

Účastníkem akce je fyzická osoba starší 15 let, která splní následující podmínky (dále jen „účastník“):

  • v období od 1. 7. do 15. 7. učiní nákup v některém obchodě v obchodním centru v minimální výši 299 Kč (do soutěže nelze registrovat nákup v hypermarketu Tesco),
  • řádně se v období trvání akce do akce registruje na webových stránkách www.palacpardubice.cz vyplněním webového formuláře, kde účastník uvede:
    • své jméno a příjmení,
    • e-mailovou adresu,
    • obchod, ve kterém nakoupil,
    • správně odpoví na 2 soutěžní otázky spojené se značkou Manufaktura,

 

c) skrze webový formulář jako přílohu nahraje fotografii účtenky, ze které bude patrná hodnota a datum provedeného nákupu (dále jen „účtenka“). Na účtence nesmí být nijak škrtáno přes částky či data vystavení. Registrace do soutěže bude účastníkovi potvrzena e-mailem.

Každý účastník se akce může zúčastnit maximálně dvakrát. Každý soutěžní den lze registrovat jen jednu účtenku. Účtenku lze vždy registrovat pouze pro ten soutěžní den, ve kterém byla vystavena. Účtenku je nutné registrovat nejpozději v poslední den trvání akce.

Vítězem se stává každý z  prvních 250 účastníků, kteří zaregistrovali účtenku v minimální hodnotě a správně odpověděli na obě soutěžní otázky. Soutěž bude vyhodnocena do 10 dnů po skončení akce.

VÝHRA

Vítězové obdrží dárek - 30ml krém na ruce Rebarbora a divoká višeň, poukaz na 15% slevu od prodejny Manufaktura.

Oznámení o vítězi a převzetí výhry

Vítězové budou informováni prostřednictvím e-mailové adresy uvedené ve formuláři, a to po skončení akce. Výhra bude účastníkům předána v období od 22. 7. do 15. 8. na soutěžním stánku v přízemí obchodního centra, poblíž obchodu Sephora, po předložení dokladu totožnosti a originálu registrované účtenky (tzn. předložená účtenka nesmí obsahovat slovo kopie nebo z ní být jinak patrné, že se nejedná o originál), přičemž výhru lze vyzvednout nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl vítězi odeslán e-mail s informací o výhře. Nevyzvednutím výhry ve stanoveném termínu nárok na výhru zaniká.

Osobní údaje

Pořadatel tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účastníky informuje, že jimi poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail) (dále jen „osobní údaje“) bude zpracovávat jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodu zajištění pravidel akce, zejména pro účely ověření totožnosti výherců a jejich případnému kontaktování s ohledem na převzetí výhry a z titulu plnění případných povinností spojených s právními vztahy a odpovědností pořadatele z akce plynoucí, tj. z důvodu oprávněných zájmů pořadatele (pořádání akcí na podporu návštěvnosti a prodeje v obchodním centru) a z důvodu plnění právních povinností. Osobní údaje účastníků nebudou pořadatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich případného předání smluvním partnerům pořadatele poskytujícím služby související s pořádáním akce.

Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky v souvislosti s akcí budou po skončení akce a vypořádání výher zlikvidovány, a to nenávratným smazáním osobních údajů z databáze pořadatele.

Z důvodů týkajících se konkrétní situace účastníka, má účastník právo vznést u pořadatele námitku proti zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje pořadatele jako správce osobních údajů:
E-mail: jkocandova@aere.com

Kontaktní údaje pověřence pořadatele pro ochranu osobních údajů osobních údajů:
E-mail: dpo-cz@aere.com

Kompletní informace o nakládání s osobními údaji jsou dostupné na webových stránkách pořadatele akce v sekci „Ochrana osobních údajů“ (https://palacpardubice.cz/ochrana-osobnich-udaju/).

Souhlas s pravidly akce

Vyplněním webového formuláře a jeho odesláním uděluje každý účastník pořadateli svůj výslovný souhlas s těmito pravidly akce a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech souvisejících dokumentech, včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých je patrné, že se jimi podmínky akce upravují či mění. V případě porušení těchto pravidel akce ze strany účastníka ztrácí účastník nárok na jakoukoliv výhru.

Vyloučené osoby

Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s pořadatelem akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele i všech spolupracujících agentur (např. SSI atd.), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyloučeni i zaměstnanci nájemců obchodního centra.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrami z této akce. Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno.

Na získání výhry není právní nárok.

Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České republiky.